Algemene voorwaarden De Boer Structures BV

Artikel 1:         Definities

1.1.            Onder Verhuurder wordt verstaan: De Boer Structures B.V., statutair gevestigd te Alkmaar.

1.2.            Onder Huurder wordt verstaan: iedere (potentiële) contractspartij van Verhuurder.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en te verrichten diensten van Verhuurder, strekkende tot het verhuren of onder enige andere titel ter beschikking stellen van zaken, als ook op die tot het verlenen van diensten van welke aard ook of onder welke benaming ook.

2.2              Algemene voorwaarden van Huurder worden door Verhuurder uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien Huurder naar laatstgenoemde voorwaarden verwijst in een tot gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.

2.3              Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verhuurder en Huurder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.4              In het geval de algemene voorwaarden worden vertaald, is en blijft uitsluitend de tekst van de Nederlandse versie beslissend.

2.5              Verhuurder behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op een termijn van drie maanden door schriftelijke mededeling aan Huurder.

2.6              Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij ook op toekomstige overeenkomsten en feitelijke gedragingen tussen Verhuurder en Huurder van toepassing.

2.7              Indien bepalingen uit een tussen Verhuurder en Huurder geldende overeenkomst of uit een stuk dat deel uitmaakt van deze overeenkomst strijdig zijn met bepalingen uit deze algemene voorwaarden, prevaleren eerstgenoemde bepalingen.

 

Artikel 3:         Aanbod en aanvaarding

3.1              Ieder aanbod (waaronder in ieder geval zijn begrepen offertes en voorstellen van overeenkomst) is vrijblijvend en dient als één geheel te worden opgevat. Verhuurder heeft tot drie werkdagen na ontvangst van een aanvaarding van haar aanbod het recht dit aanbod te herroepen.

3.2              Huurder kan het aanbod accepteren gedurende een termijn van 14 dagen na dagtekening van het aanbod, behoudens een andere expliciet vermelde aanvaardingstermijn.

3.3              Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

 

Artikel 4:         Prijzen; meerwerk en heffingen

4.1              Levering en uitvoering geschiedt tegen de overeengekomen prijzen. Indien en voor zover geen prijzen zijn overeengekomen, gelden de door Verhuurder gehanteerde prijzen op het moment van sluiten van de overeenkomst.

4.2              De door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij Verhuurder geldende normale arbeidstijden.

4.3              Alle gehanteerde prijzen luiden in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen, doch dienen inclusief omzetbelasting te worden betaald.

4.4              Gehanteerde prijzen worden jaarlijks per 1 januari verhoogd met het Consumenten Prijs Indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

4.5              Indien na het sluiten van de overeenkomst respectievelijk het plaatsen van een bestelling een of meer van deze kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan is Verhuurder gerechtigd de door Huurder verschuldigde prijs te wijzigen en de gewijzigde prijs te vorderen in dezelfde termijnen als de oorspronkelijke prijs.

4.6              Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, dan is de Huurder gerechtigd de overeenkomst binnen 10 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels aangetekend schrijven te ontbinden c.q. op te zeggen. De overeenkomst blijft echter van kracht indien Verhuurder binnen vijf werkdagen na ontvangst van dit schrijven middels aangetekend schrijven aan Huurder mededeelt dat hij de prijsstijging voorzover deze 10% of meer bedraagt ongedaan maakt.

4.7              Indien door Verhuurder extra kosten moeten worden gemaakt ten gevolge van gedragingen van Huurder dan kunnen deze steeds aan Huurder in rekening worden gebracht. Onder dergelijke extra kosten zijn onder meer doch niet uitsluitend begrepen (i) wachturen en / of andere vertragingsschade ten gevolge van het niet- tijdig beschikbaar stellen van het terrein en (ii) meerwerk in verband met het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

4.8              Ingeval van beschadiging van het gehuurde door of vanwege Huurder is Verhuurder bevoegd de beschadigde zaken zelf te (doen) herstellen of vervangen en de betreffende kosten aan Huurder in rekening te brengen.

4.9              In geval van schending van het bepaalde in artikel 9.2, zal Verhuurder het gehuurde (doen) herstellen en / of schoonmaken. Huurder is de betreffende herstel- en / of schoonmaakkosten aan Verhuurder verschuldigd. Verhuurder zal Huurder op schriftelijk verzoek een specificatie verstrekken van dergelijke gemaakte kosten.

4.10          Indien Huurder na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen wenst en deze wijzigingen door Verhuurder worden geaccepteerd zonder dat daarvoor specifieke prijzen worden overeengekomen, gelden de op het moment van de wijziging door Verhuurder gehanteerde prijzen. Indien de wijziging later dan zes werkdagen voor de overeengekomen oplevering of aflevering plaatsvindt is Huurder naast de voor het gehuurde verschuldigde prijzen, een extra bedrag verschuldigd ten belope van 5% van de totale prijs behorende bij de betreffende overeenkomst. Wijzigingen die door Huurder minder dan zes dagen vóór het overeengekomen tijdstip van opbouw en / of aflevering aan Verhuurder worden medegedeeld zijn niet mogelijk, tenzij Verhuurder daarmee instemt tegen een nader overeen te komen prijs.

4.11          Alle extra kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden, komen voor rekening van Huurder. Deze extra kosten worden aan Huurder in rekening gebracht op basis van nacalculatie, rekening houdend met het bepaalde in artikel 4.2.

4.12          Voor rekening van Huurder komen, ook als Verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:

-    indien toepasselijk: de onroerende-zaakbelasting voor van het feitelijk gebruik van het gehuurde;

-    milieuheffingen, waaronder de verontreinigingheffing oppervlaktewateren en de bijdrage zuiveringskosten afvalwater en iedere andere bijdrage uit hoofde van milieubescherming;

-    baatbelasting of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover Huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of de heffing wordt opgelegd;

-    rioolrecht;

-    overige bestaande of toekomstige belastingen, waaronder mede begrepen belastingen die worden geheven voor voorzieningen in openbaar gebied zoals vlaggenbelasting en reclamebelasting, precariorechten, lasten, heffingen en retributies ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde en ter zake van zaken van Huurder, die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd als het gehuurde niet aan Huurder in gebruik zou zijn gegeven.

 

Artikel 5:         Betaling, verrekening en annulering

5.1.            Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. De betaling dient te geschieden op een door Verhuurder aan te wijzen rekening.

5.2.            Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt facturering vooraf. Verhuurder is niet verplicht een begin met de uitvoering te maken voordat het gefactureerde bedrag voldaan is. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag komen voor rekening van de Huurder.

5.3.            Bij overschrijding van een betalingstermijn is Huurder zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Verhuurder is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan Huurder zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht ad 2% per maand, onverminderd de overige rechten van Verhuurder in verband met de niet-nakoming door Huurder.

5.4.            Indien Huurder in verzuim is, is zij tevens alle door Verhuurder noodzakelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten ter inning van haar vordering en ter bewaring van haar rechten verschuldigd. Onder deze kosten worden in ieder geval begrepen de kosten van advocaten, procureurs en deskundigen die Verhuurder daartoe heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de verschuldigde BTW, onverminderd het recht van Verhuurder het bedrag van de daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten te verhalen voor zover die meer belopen.

5.5.            Verhuurder is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen op Huurder te verrekenen met alle op geld waardeerbare vorderingen van Huurder op Verhuurder.

5.6.            Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met het gehuurde van Huurder opeisbaar heeft te vorderen met de eventueel van haar ontvangen bankgarantie of waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening is ook mogelijk gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. Verhuurder kan in het laatste geval vorderen dat Huurder de waarborgsom weer aanvult. Verhuurder is geen rente over de waarborgsom verschuldigd. Verhuurder is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Verhuurder niets meer van Huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

5.7.            Voor de toepassing van de voorgaande twee leden wordt onder Verhuurder mede verstaan een vennootschap die deel uitmaakt van een groep vennootschappen waartoe ook Verhuurder behoort en wordt onder Huurder mede verstaan een vennootschap die deel uitmaakt van een groep vennootschappen waartoe ook Huurder behoort.

5.8.            Huurder is bevoegd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te annuleren voor de overeengekomen opleveringsdatum, met dien verstande dat:

-  25 % van de overeengekomen totale prijs verschuldigd is bij annulering meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum;

-  40 % van de overeengekomen totale prijs verschuldigd is bij annulering meer dan 60 en minder dan 121 dagen voor de opleveringsdatum;

-  60 % van de overeengekomen totale prijs verschuldigd is bij annulering meer dan 30 en minder dan 61 dagen voor de opleveringsdatum;

-  70 % van de overeengekomen totale prijs verschuldigd is bij annulering meer dan 5 en minder dan 31 dagen voor de opleveringsdatum.

-  - 100 % van de overeengekomen totale prijs verschuldigd is bij annulering minder dan 6 dagen voor de opleveringsdatum.

 

Artikel 6: Levering; ontmanteling en terugname

6.1              Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Verhuurder zorg dragen voor het installeren c.q. opbouwen en het ontmantelen van het gehuurde op overeengekomen plaats en tijdstip.

6.2              Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn installatie-, constructie-, ontmantelings- en transportkosten voor rekening van Huurder.

6.3              Verhuurder is gerechtigd om gedurende de huurperiode huurobjecten te vervangen door andere huurobjecten van hetzelfde type. Huurder is verplicht Verhuurder toegang te verlenen tot het gehuurde en om Verhuurder in staat te stellen werkzaamheden aan het gehuurde te verrichten.

6.4              Huurder is verplicht er voor te zorgen dat op overeengekomen plaats en tijdstip voor zijn rekening en risico een terrein beschikbaar is dat horizontaal, geëgaliseerd, vrij, ontruimd en te berijden door zware vrachtauto’s is en voldoende groot is om het gehuurde te kunnen plaatsen en op te bouwen.

6.5              Huurder is verplicht er voor zorg te dragen dat het terrein tijdens aanvoer, opbouw, ontmanteling en afvoer niet voor onbevoegden toegankelijk is. Het betreden door Huurder of het laten betreden van derden door Huurder van het terrein tijdens aanvoer, opbouw, ontmanteling en afvoer is voor risico van Huurder.

6.6              Huurder is verplicht voor eigen rekening zorg te dragen voor de overeengekomen voorzieningen en voor de voorzieningen die gelet op de aard van het gehuurde en de opbouw daarvan logischerwijs vereist zijn. Onder laatstgenoemde voorzieningen zijn in ieder geval begrepen elektriciteit en water.

6.7              Huurder verplicht zich, indien de klimatologische omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch in ieder geval in de periode van oktober tot en met april, ter vermijding van schade aan of in het gehuurde door condensvorming of door sneeuwophoping op het dak, bedrijfsklaar in het gehuurde aanwezig te hebben, een deugdelijke verwarmingsinstallatie van voldoende capaciteit. De verwarmingsinstallatie dient over een zodanige capaciteit te beschikken dat in de nok van het gehuurde een temperatuur van tenminste 20 graden Celcius bereikt en gehandhaafd kan worden. De verwarmingsinstallatie dient voorzien te zijn van een veilige en deugdelijke afvoer van alle daarbij vrijkomende gassen naar buiten het gehuurde, en dient te voldoen aan alle door of vanwege de overheid gestelde of te stellen voorschriften.

6.8              Huurder onderzoekt of en staat er voor in dat het gehuurde op de overeengekomen plaats veilig en zonder schade aan zaken of inbreuk op rechten van derden kan worden geplaatst en opgebouwd. De onderzoeksplicht van Huurder omvat in ieder geval doch niet uitsluitend het opvragen van alle informatie omtrent leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Huurder zal daartoe in ieder geval de informatie die daarover wordt verstrekt door het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) raadplegen. Van deze informatie dient Huurder Verhuurder voor aanvang van de aanvoer- en opbouwwerkzaamheden schriftelijk op de hoogte te stellen.

6.9              Verhuurder is niet verplicht zelf een onderzoek als in het voorgaande lid te verrichten. Niettemin kan Verhuurder van Huurder aanwijzing van een andere locatie verlangen, indien de door Huurder aangewezen locatie naar het oordeel van Verhuurder onveilig of ongeschikt is. Op het niet gebruik maken van deze bevoegdheid door Verhuurder kan Huurder zich niet jegens Verhuurder beroepen.

6.10          Schade aan het terrein of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van Huurder.

6.11          Huurder dient er rekening mee te houden dat Verhuurder in de periode na oplevering een zekere hoeveelheid verpakkingsmateriaal c.q. restantmateriaal achterlaat op het terrein.

6.12          Indien Verhuurder vanaf het moment dat hij op grond van de overeenkomst gerechtigd is de ontmantelings- en afvoerwerkzaamheden aan te vangen door of vanwege Huurder achtergelaten zaken aantreft, is Verhuurder gerechtigd deze zaken op kosten van Huurder te verwijderen of te vernietigen.

6.13          Indien Huurder nalaat het gehuurde op het daartoe overeengekomen tijdstip weer aan Verhuurder ter beschikking te stellen, verbeurt zij een boete aan Verhuurder van 20 % van de totale huursom en vervolgens opnieuw voor iedere kalenderweek dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aanspraken van Verhuurder.

6.14          Verhuurder is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

 

Artikel 7: Gebreken

7.1.            Huurder is verplicht het gehuurde direct na afgifte – bij installatie of opbouw direct na installatie of opbouw – te controleren op eventuele tekortkomingen of gebreken. Huurder dient vervolgens het door Verhuurder ter hand te stellen opleveringsdocument voor akkoord te ondertekenen.

7.2.            Eventuele tekortkomingen of gebreken aan het gehuurde dienen door Huurder op het opleveringsdocument te worden aangetekend. Indien dergelijke aantekeningen niet worden gemaakt, wordt Huurder geacht het gehuurde te hebben goedgekeurd.

7.3.            Indien Verhuurder geen opleveringsdocument heeft overhandigd aan Huurder, dient Huurder eventuele gebreken of tekortkomingen aan het gehuurde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 3 dagen na afgifte of oplevering schriftelijk aan Verhuurder kenbaar te maken. Indien Huurder binnen deze termijn geen dergelijke schriftelijke mededeling aan Verhuurder heeft gedaan, wordt Huurder geacht het gehuurde te hebben goedgekeurd.

7.4.            Gebreken die na gedegen onderzoek redelijkerwijs niet ontdekt zijn of ontdekt konden worden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, door de Huurder schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Verhuurder.

7.5.            Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat e.d. leveren geen tekortkoming/gebrek op.

7.6.            Huurder dient zijn stellingen met betrekking tot het bestaan van tekortkomingen en gebreken te bewijzen en Verhuurder, althans iemand namens Verhuurder, in de gelegenheid te stellen terzake te rapporteren en, waar van toepassing, de tekortkomingen te verhelpen.

7.7.            Huurder heeft in ieder geval geen recht op het verhelpen van c.q. vergoeding voor tekortkomingen en gebreken in de volgende gevallen:

-       het niet juist opvolgen van bedrijfs- of bedieningsinstructies en het niet gebruiken van het geleverde naar de aard daarvan;

-       onvoldoende onderhoud te wijten aan de schuld van of voor rekening komend van Huurder;

-       monteren en / of repareren en / of in bedrijf stellen door Huurder of een derde           van de geleverde zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder;

-       het zelf of door derden laten aanbrengen van wijzigingen in het werk.

7.8.            De aanspraak op het verhelpen van tekortkomingen en gebreken geldt niet indien en zolang Huurder niet aan zijn verplichtingen jegens Verhuurder voldoet.

7.9.            Indien sprake is van gebreken die niet ingevolge het voorgaande voor rekening van Huurder zijn, is Verhuurder slechts verplicht tot reparatie en – indien reparatie niet mogelijk is – vervanging. Huurder heeft in dat geval geen recht op prijsvermindering, opschorting of ontbinding. Naast deze verplichting gelden voor Verhuurder geen andere verplichtingen tot reparatie of vervanging.

7.10.        Op het overeengekomen tijdstip waarop Verhuurder een aanvang zal maken met ontmanteling van het gehuurde zal Verhuurder – voorafgaand aan de ontmanteling – het gehuurde opnemen en de alsdan geconstateerde gebreken in een ‘hand back- document’ vastleggen. Huurder is verplicht – op straffe van verval van het recht zich tegen door Verhuurder op het hand back- document vermelde gebreken te verzetten – om bij deze opname aanwezig te zijn, het ‘hand back- document’ voor akkoord te ondertekenen, danwel om ter zake van die onderdelen waarmee hij niet akkoord is, specifiek en gemotiveerd op het ‘hand back- document’ aan te geven waarmee hij niet akkoord is en waarom niet.

 

Artikel 8: Risico; beveiliging en verzekering

8.1.            Het gehuurde is voor risico van Huurder vanaf het moment van ondertekening door Huurder van het in artikel 7.1 genoemde opleveringsdocument of – indien geen opleveringsdocument is ondertekend – vanaf het moment van afgifte c.q. oplevering van het gehuurde tot het overeengekomen tijdstip waarop Verhuurder het gehuurde zal hebben teruggenomen.

8.2.            Onverminderd het bepaalde in artikel 6.5, is Huurder verplicht het gehuurde in de periode dat dit voor zijn risico is afdoende af te sluiten, te beveiligen en te verzekeren, zowel tegen verlies, diefstal of beschadiging van het gehuurde zelf als tegen schade, door het gehuurde toe te brengen aan personen of zaken. Huurder zal Verhuurder op eerste verzoek afschrift(en) van de betreffende polis(sen) verstrekken.

8.3.            In afwijking van het voorgaande lid is Huurder niet verplicht om zich te verzekeren tegen brand- of stormschade aan het gehuurde.

8.4.            Zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de verzekering is afgesloten, zal Huurder dit direct bij zijn verzekeraar melden en Verhuurder hierover schriftelijk informeren. Huurder draagt hierbij bij voorbaat haar rechten op basis van de verzekering aan Verhuurder over.

 

Artikel 9: Gebruik; onderhuur; vergunningen

9.1.            Huurder mag het gehuurde uitsluitend gebruiken overeenkomstig de bestemming. Huurder zal het gehuurde gedurende de gehele duur van de overeenkomst daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken.

9.2.            Huurder zal in of aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. Gedurende de periode dat het gehuurde voor risico van Huurder is, staat Huurder er voor in dat dergelijke veranderingen en / of bewerkingen niet door derden worden verricht. Het is Huurder niet toegestaan het gehuurde aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen.

9.3.            Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of in gebruik te geven. Ingeval Huurder handelt in strijd met deze bepaling, verbeurt Huurder aan Verhuurder per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor Huurder geldende huurprijs per dag, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst, alsmede schadevergoeding te vorderen.

9.4.            Indien voor plaatsing van of anderszins in verband met het gehuurde toestemming, vergunning of ontheffing van een derde nodig is draagt Huurder tijdig zorg voor de verkrijging daarvan. Van de verkregen toestemming, vergunning of ontheffing doet hij schriftelijk aan Verhuurder blijken. Het niet of niet tijdig verkrijgen van de vereiste toestemming, vergunning of ontheffing komt geheel voor risico van Huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van Huurder. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle mogelijke vergoedingen en kosten die Verhuurder aan derden verschuldigd is in verband met voornoemde toestemming, vergunning of ontheffing of met het ontbreken daarvan, alsmede voor de kosten die Verhuurder in verband met deze vorderingen van derden zal maken.

 

Artikel 10: Verzuim; overmacht

10.1.        Verhuurder spant zich in om zijn verplichtingen jegens Huurder naar behoren en conform de overeenkomst na te komen.

10.2.        Leveringstermijnen zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeengekomen leveringstermijn gaat niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens door Huurder aan Verhuurder zijn verstrekt.

10.3.        Tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen, is Verhuurder niet in verzuim dan nadat zij door Huurder schriftelijk een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen. Indien Verhuurder haar verplichtingen vervolgens geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is Huurder bevoegd de overeenkomst voor dat gebrekkige gedeelte te ontbinden c.q. op te schorten, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de ontbindingsschade, behoudens voor zover de tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld.

10.4.        Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Verhuurder, al dan niet voorzienbaar, waardoor nakoming redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden gevergd, leveren overmacht op en kunnen derhalve niet aan Verhuurder worden toegerekend.

10.5.        De verplichtingen van Verhuurder worden voor de duur van de overmacht opgeschort.

10.6.        Onder overmacht wordt onder meer doch niet uitsluitend begrepen werkstaking, epidemieën, extreme weersomstandigheden, brand, overstroming, (burger)oorlog, terrorisme, maatregelen van of tekortschieten door de overheid, handelsembargo’s, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen en tekortschieten door derden.

10.7.        Indien de nakoming als gevolg van overmacht langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren, kan elk van beide partijen, bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding zijn gehouden.

10.8.        Indien Verhuurder bij voorafgaand aan de overmachtsituatie reeds (gedeeltelijk) aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Verhuurder gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de Huurder deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 11: medewerking Huurder; meerdere Huurders

11.1.        Huurder zal Verhuurder steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

11.2.        Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Verhuurder staan of indien Huurder op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Verhuurder in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Verhuurder het recht om de daardoor ontstane kosten tegen de door Verhuurder gehanteerde tarieven in rekening te brengen.

11.3.        Bij meer dan één Huurder zijn deze Huurders elk hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien.

11.4.        Indien de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal Huurders eindigt, blijft (blijven) andere Huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en van de bijkomende kosten verschuldigd.

11.5.        Om de overeenkomst ten aanzien van beide (alle) Huurders te doen eindigen, moet de opzegging aan of door elk van hen geschieden. Vindt de opzegging aan of door één of een aantal van hen plaats, dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere Huurder(s) ongewijzigd voort.

11.6.        Verhuurder is gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen. Indien daartoe handelingen van Huurder vereist zijn, zal Huurder daaraan zijn medewerking verlenen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid; verjaring en vrijwaring

12.1.        Huurder is aansprakelijk voor door haar voorgeschreven constructies of werkwijzen, voor door of namens haar gegeven orders, aanwijzingen en instructies, alsmede voor door of namens haar ter beschikking gestelde zaken.

12.2.        Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door hulppersonen die door Verhuurder zijn ingeschakeld, tenzij Verhuurder ter zake van deze schade een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van door haar ingeschakelde hulppersonen. De in de volgende leden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Verhuurder gelden ook voor eventuele aansprakelijkheid van Verhuurder voor schade, veroorzaakt door derden die door Verhuurder zijn ingeschakeld.

12.3.        De totale aansprakelijkheid van Verhuurder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of met de overeenkomst verhoudende diensten, waaronder het verstrekken van adviezen, of wegens onrechtmatig handelen is beperkt tot vergoeding van materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende zaken of diensten door Verhuurder gehanteerde prijzen, althans, indien de aansprakelijkheid geen betrekking heeft op specifieke zaken of diensten, tot het bedrag van de betreffende order of overeenkomst. Het voorgaande geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Verhuurder.

12.4.        Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor immateriële en indirecte schade, waaronder onder meer doch niet uitsluitend is begrepen smartengeld, bedrijfsschade, omzetschade, gederfde winst, imagoschade en, milieuschade.

12.5.        Verhuurder aanvaardt in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade waartegen zij niet is verzekerd en op grond van de in de branche geldende gebruiken ook niet verzekerd had behoeven te zijn.

12.6.        Ingeval van overschrijding van de leveringstermijn, anders dan door overmacht, kan van de partij door wiens schuld of voor wiens risico de overschrijding heeft plaatsgevonden betaling van schadevergoeding worden gevorderd met inachtneming van de volgende regelen en beperkingen, alsmede de overige bepalingen van dit artikel:

-       de door Huurder verschuldigde schadevergoeding wordt vastgesteld op het bedrag van de door de Huurder werkelijk geleden schade voor zover deze genoegzaam zal zijn aangetoond;

-       de totale door Verhuurder verschuldigde schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan 10% van de voor de desbetreffende order overeengekomen prijs;

12.7.        Onverminderd het bepaalde in artikel 7, vervallen vorderingen van Huurder jegens Verhuurder tot vergoeding van schade door verloop van één jaar na de dag waarop Huurder met de schade en de aansprakelijkheid van Verhuurder bekend is geworden, doch in ieder geval door verloop van één jaar na de dag waarop de betreffende overeenkomst is geëindigd.

12.8.        Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle mogelijke aansprakelijkheid jegens derden (daaronder begrepen productaansprakelijkheid) en daarmee verband houdende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor schade aan de persoon van of aan zaken van derden die op of in de nabijheid van het terrein aanwezig zijn in de periode dat het gehuurde voor risico van Huurder was.

 

Artikel 13: Ontbinding

13.1.        Indien:

-  Huurder failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is, (voorlopige) surséance van          betaling aangevraagd of verleend is, toepassing van de schuldsaneringsregeling (WSNP) verzocht of      verleend           is;

-  op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van Huurder (conservatoir) beslag gelegd is;

-  Huurder krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;

-  Huurder ontbonden of geliquideerd wordt, (af)splitsing of fusie plaatsvindt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;

-  Huurder overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een ander bedrijf;

-  of de door Huurder aan Verhuurder verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie;

zijn alle verplichtingen van Huurder direct opeisbaar en heeft Verhuurder het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen. Daarnaast heeft Verhuurder te allen tijde het recht om van Huurder schadevergoeding te vorderen.

13.2.        Indien zich één van de omstandigheden als genoemd in het voorgaande lid voordoet, is Huurder verplicht dit zo snel mogelijk schriftelijk aan Verhuurder mede te delen.

13.3.        Teneinde Verhuurder het in het eerste lid genoemde recht tot terugname van de zaken te kunnen uitoefenen, verleent Huurder reeds nu voor als dan aan Verhuurder toestemming om de terreinen en gebouwen waar de zaken zich bevinden, daartoe te (laten) betreden. De kosten van teruggave van de zaken komen voor rekening van Huurder

 

Artikel 14: Intellectuele eigendom

14.1.        Alle informatie betrekking hebbend op overeenkomsten of op door Verhuurder gedane offertes blijft eigendom van Verhuurder en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt en mag niet worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst en nadat door de betreffende personen een geheimhoudingsverklaring is ondertekend.

14.2.        Alle rechten van intellectuele eigendom op (delen van) de door Verhuurder geleverde dan wel anderszins ter beschikking gestelde zaken (inclusief eventuele documentatie) berusten bij Verhuurder dan wel haar toeleverancier(s). Voorzover (delen van) deze zaken worden beschermd door enig recht van intellectuele eigendom dan wel een daarmee gelijk te stellen recht, verkrijgt Huurder uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden welke hem in dit artikel uitdrukkelijk worden toegekend. Huurder heeft uitsluitend het recht op gebruik van de betreffende (delen van) zaken binnen zijn organisatie op een wijze die voor een dergelijke organisatie gebruikelijk is te achten. Voor zover de betreffende zaken mede programmatuur, schakelingen, documentatie e.d. omvatten is het Huurder niet toegestaan deze te vertalen, aan te passen, te decompileren, te deassembleren, na te maken, te wijzigen of (anderszins) te reconstrueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, tenzij dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Voorzover de betreffende zaken mede niet-geïntegreerde programmatuur omvatten heeft Huurder, behoudens in het geval dat Verhuurder een reservekopie ter beschikking stelt, het recht één reservekopie van die programmatuur aan te houden.

14.3.        Het is Huurder niet toegestaan enige op of in de betreffende zaken aangebrachte aanduiding omtrent auteursrechten, octrooirechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen. Verhuurder verklaart dat naar haar beste weten door de betreffende zaken geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Verhuurder, naar haar keuze, onder meer de betreffende zaken vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik daarvan voort te zetten, dan wel deze geheel of gedeeltelijk terugnemen onder terugbetaling van de door Huurder daarvoor aan Verhuurder betaalde prijs onder inhouding van een redelijk bedrag voor afschrijving. Huurder zal Verhuurder onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de betreffende zaken inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. Verhuurder is gerechtigd, doch niet verplicht, om in een procedure die steunt op een beweerdelijke inbreuk als bedoeld in het vorige lid, bij uitsluiting de verdediging te voeren, dan wel enige schikking te bereiken. Verhuurder zal alsdan de bij gerechtelijke uitspraak of bij de schikking vastgestelde kosten en schadevergoedingen voor eigen rekening voldoen.

14.4.        Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Huurder wegens enige inbreuk als bedoeld in de vorige leden van dit artikel indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Huurder de betreffende zaken heeft aangepast of gewijzigd, of deze handelingen door derden heeft laten verrichten, of de betreffende zaken gebruikt in samenhang of combinatie met producten welke niet door Verhuurder ter beschikking zijn gesteld, of de deze heeft gebruikt op een andere wijze dan in de documentatie e.d. staat vermeld.

14.5.        Indien en voor zover de betreffende zaken welke aan Huurder ter beschikking worden gesteld, zijn voorzien van documentatie (gebruiksaanwijzingen e.d.) waarin het gebruiksrecht van de Huurder met betrekking daartoe en daarmee samenhangende verhaalsrechten, verder wordt beperkt dan in dit artikel weergegeven, zijn de betreffende bepalingen, voor zover niet in strijd met dwingend recht, van toepassing boven hetgeen in dit artikel is bepaald.

 

Artikel 15: Geheimhouding

15.1.        Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

15.2.        Huurder dient vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan desgevraagd onverwijld over te dragen aan Verhuurder.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1.        Op de verhouding tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2.        Alle mogelijke geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Alkmaar.

 - Einde -